ਨਿਉਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । Newfoundland and Labrador immigration Program ਨਿਉਫਾਉਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਇਸਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ...
Menu
Social profiles