ਕਨੇਡਾ ਨੇ 27,332 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PR ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 401,000 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। CRS Lowest Score ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਉਜੀਜ਼...
Menu
Social profiles