ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ USA ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੌਰ ਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ

ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਰਹੱਦੀ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। U.S. travellers restrictions ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ USA ਦੇ...
Menu
Social profiles